Persondatapolitik for STV Production A/S

1: Generelt

I vores virke som TV-producent indhenter, behandler og opbevarer STV persondata. Som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen er vi forpligtet til at fortælle dig, hvilke oplysninger vi indhenter og hvordan vi behandler dem. Det fremgår af denne persondatapolitik, som forpligter STV i sin persondatabehandling over for dig.

Retsgrundlaget for måden hvorpå vi behandler dine persondata er databeskyttelsesforordningen, jf. forordning nr. 679 af 27. april 2016 og databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018.

2: Formålet med at behandle dine personoplysninger

Som udgangspunkt vil STV kun bede dig om de personoplysninger, som er tilstrækkelig og nødvendige i forhold til formålet med at indhente oplysningerne. Der er dog visse oplysninger, vi er forpligtet til at indhente, når du samarbejder med os.

Navnlig indhenter vi oplysninger til følgende formål:

  • Indgåelse af aftale om ansættelse eller dit engagement med STV i øvrigt
  • Dokumentering for uddannelsesmæssige baggrund, erfaring etc.
  • Udbetaling af løn, honorar etc., herunder indrapportering til relevante skattemyndigheder
  • Andre generelle HR-formål, herunder registrering af sygdom, ferie etc.

STV er omhyggelige med, kun at anvende rigtige personoplysninger som ikke øvrigt ikke er vildledende. Derfor opdaterer vi også de personoplysninger vi har, hvis vi bliver bekendt med, at de ikke er ajour.

3:Hvorfor skal vi indhente og behandle ovenstående persondata?

Når du opnår ansættelse hos STV eller har et engagement hos os i øvrigt, indgår du i et kontraktforhold med os. HR-krav forpligter os at behandle visse persondata om dig.

Bogføringsloven forpligter os til at kunne dokumentere visse lønforhold, herunder bl.a. at opbevare regnskaber herom i fem år.

Skattekontrolloven forpligter os til at kunne dokumentere visse skattemæssige forhold, herunder indkomst og skatteindrapportering. Under indrapporteringen er vi tilmed forpligtet at bruge dit CPR-nummer (”Personnummer”).

4: Vi behandler følgende persondata om dig

I din ansættelse eller engagement med os i øvrigt, indhenter vi følgende persondata om dig:

Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, og e-mailadresse.

I din ansættelse eller engagement med os i øvrigt, indhenter vi typisk også følgende persondata om dig:

Registrerings- og kontornummer, personnummer og kontaktoplysninger på familiemedlemmer.

I vores led som tv-producent indhenter vi undertiden billeder og videoklip.

Såfremt vi får behov for at indhente oplysninger om dit helbred, er det ligeledes undergivet krav om dit samtykke.

Fælles for ovenstående oplysninger er, at det er nogen vi har bedt dig om at oplyse, enten ved telefonisk samtale eller pr. mail.

I særlige tilfælde indhenter STV oplysninger om straffeattest og børneattest fra virk.dk, men aldrig uden dit samtykke.

5: Videregivelse af persondata

Når du indgår en ansættelsesaftale med os, vil denne kontrakt indeholde dine persondata, enten i PDF eller igennem ContractBook.

I henhold til vores HR-forpligtelser videregiver vi nogle af dine persondata til vores lønsystemer Dataløn og Zenegy. Det gør vi for at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig.

Herudover har STV serviceudbydere som Acubiz, EY faktura, og E-conomic som du som medarbejder selv anvender.

I tillæg til ovenstående deler vi også dine persondata med de relevante skattemyndigheder i det omfang vi er forpligtet til det.

6: Opbevaring og sletning af persondata

Fælles for de persondata vi behandler om dig, er, at vi kun opbevarer dem så længe de er relevante for STV. Med mindre lovgivning tilsiger andet, sletter STV egenhændigt de persondata som vi opbevarer.

7: Dine rettigheder

Dine rettigheder

Når STV behandler dine persondata, har du en række rettigheder:

Ret til at indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger STV behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du kan også have ret til at få slettet oplysninger om dig. Også inden tidspunktet STV af egen drift sletter dine oplysninger.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse over for en ellers lovlig behandling, hvis særlige forhold tilsiger det.

Ret til begrænsning

Du har ret til at STV skal begrænse eller blokere behandlingen af oplysninger om dig.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra STV til en anden dataansvarlig uden hindring.

 For at læse mere om dine rettigheder, kan du læse Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

8: Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, når STV behandler dine persondata. For at gøre dette, skal du kontakte os, jf. punktet ’Kontaktoplysninger’.

Lovligheden af den persondatabehandling der er foregået indtil tilbagekaldelsen påvirkes ikke.

9: Klageadgang til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds, med den måde STV behandler dine persondata på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Oplysninger om hvordan du klager, kan du finde på www.datatilsynet.dk

10: Versionering

Dette er version 2.0 af STV’s persondatapolitik og er gældende fra 17. januar 2022.

STV forbeholder sig retten til at ændre i nærværende persondatapolitik, såfremt det skønnes nødvendigt.

11: Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, eller den måde vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os ved brug af følgende kontaktoplysninger:

STV Production A/S

Strandlodsvej 44, 4.

2300 København S

+45 70 27 53 00

CVR 29 30 56 68

kontakt@stv.dk